Faculty

Ruiying Du
Professor
Jing Chen
Professor
Kun He
Associate Professor
Yuqing Li
Associate Professor

Ph.D. Students

Ao Liu
2015-2017, 2017-
Baten
2018-
Xinyu Liang
2018-
Ran Yan
2018-
HSIANG-YU YEH
2018-
Shuhua Li
2017-2019, 2019-
Xingcan Shang
2019-
Min Shi
2017-2019, 2019-
Meng Jia
2018-2020,2020-
Qiao Li
2020-
Xinxin Wang
2018-2020,2020-
Chenbin Zhao
2020-
Li Zheng
2020-
Yangyang Gu

2019-2021,2021-

Siqin Li

2021-

Xiping Sun

2019-2021,2021-

Beining Wang

2021-

Haolin Wu

2021-

Ruichao Liang
2020-2022,2022-
Xuanang Yang
2019-2022,2022-
Erjun Zhou
2019-2022,2022-
Zhixiang He
2020-2023,2023-
Hao Yang
2021-2023,2023-
Jielun Zeng
2021-2023,2023-
Junting Gao
2023-
Zikuan Jiang
2023-
Tianyi Zhang
2023-

Master Students

Yifei Cai

2021-

Wenqi Feng

2021-

Yingying Huang

2021-

Hanxing Li

2021-

Yunlu Peng

2021-

Jisi She

2021-

Fengsheng Yang

2021-

Yunyu Yao

2021-

Chen Zhang

2021-

Beijia Zhu

2021-

Ruifeng Zhu

2021-

Hao Bai
2022-
Haoran Huang
2022-
Yajing Huang
2022-
Yingjie Ji
2022-
Yudong Lin
2022-
Kewen Pan
2022-
Chen Peng
2022-
Bei Shen
2022-
Zihao Song
2022-
Haoli Tian
2022-
Haozhe Xu
2022-
Ge Yu
2022-
Huiling Zhao
2022-
Jiayi Bao
2023-
Ruochen Cao
2023-
Jiyuan Gu
2023-
Xiaojie Huang
2023-
Zhengdi Huang
2023-
Jiahong Li
2023-
Siqi Lin
2023-
Xiaoya Ma
2023-
Zilin Pan
2023-
Sihan Qin
2023-
Haoran Wang
2023-
Yuanzheng Wang
2023-
Ziwei Wang
2023-
Yongkang Xiao
2023-
Nan Yan
2023-
Xiyu Yan
2023-
Pei Ye
2023-

Alumni

Xiaochen Zhang
Master

2007-2009

Chiheng Wang
Ph.D.

2012-2018

Dong Liu
Ph.D.

2013-2018

Yingying Fang
Master

2015-2018

Jin Zhang
Master

2015-2018

Zheng Li
Master

2016-2018

Yongshuai Shi
Master

2016-2018

Yu Tang
Master

2016-2018

Shixiong Yao
Ph.D.

2012-2019

Ling Han
Undergraduate

2015-2019

Wei Liang
Master

2016-2019

Han Su
Master

2016-2019

Qinxi Zhou
Master

2016-2019

Mo Chen
Master

2017-2019

Shuo Chen
Master

2017-2019

Rui Duan
Master

2017-2019

Yanyi Hu
Master

2017-2019

Gaoshen Li
Master

2017-2019

Renhui Liu
Master

2017-2019

Zikang Yang
Master

2017-2019

Qiongzhou Ye
Master

2017-2019

Xin Chen
Master

2017-2020

Wei Ma
Master

2017-2020

Hongyi Zheng
Master

2017-2020

Jinshi Wang
Master

2018-2020

Xiaojun Wei
Master

2018-2020

Ze Wang
Master

2018-2021

Zeyi Zhan
Master

2018-2021

Mei Wang
Ph.D.

2017-2022

Cong Wu
Ph.D.

2017-2022

Weihang Chen
Master

2019-2022

Qianru Fang
Master

2019-2022

Shizhi He
Master

2019-2022

Kai Li
Master

2019-2022

Simeng Zhu
Master

2019-2022

Chao Wang
Master

2020-2022

Maoyuan Yan
Master

2020-2022

Zhi Yang
Master

2020-2022

Yun Zheng
Master

2020-2022

Peidong Jiang
Master

2020-2023

Mingxi Lai
Master

2020-2023

Xue Li
Master

2020-2023

Dongjie Liu
Master

2020-2023

Zhuangzhuang Ma
Master

2020-2023

Zhongfu Su
Master

2020-2023

Song Wu
Master

2020-2023

Haoran Zhao
Master

2020-2023

Hongyun Xu
Master

2021-2023

Wei Zheng
Master

2021-2023